1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) platí pro nákup prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího: Lenka Máchová (OSVČ), IČO 68943709, se sídlem Kamenec 591, 73911 Frýdlant nad Ostravicí (dále jen „prodávající“) a upravují v souladu s ustanovením 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“). Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.swedenborg.cz/eshop (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní  webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3.  Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

2.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Tyto informace platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

2.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář na webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

  • objednávaném zboží (název objednávaného zboží),
  • způsobu úhrady kupní ceny zboží, požadovaný způsob doručení objednávaného zboží,
  • doručovací a elektronická adresa kupujícího

(dále společně jen jako „objednávka“).

2.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Pošli“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

2.6. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky kupujícímu potvrdí příjem objednávky elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

2.7. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

2.8. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením oznámení o přijetí objednávky, jež prodávající zašle kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

2.9. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

2.10. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

  • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
  • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2600090694 / 2010, vedený u společnosti Fio banka. a.s. (dále jen „účet prodávajícího“).

3.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Výše těchto nákladů je uvedena na webovém rozhraní pod objednávkovým formulářem. V případě doručování zboží do zahraničí jsou náklady spojené s balením a dodáním zboží kalkulovány individuálně a sděleny kupujícímu na adresu jeho elektronické pošty.

3.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení č 3.5 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

3.4. V případě bezhotovostní platby kupující obdrží v e-mailu následujícím po objednávce potřebné údaje pro platbu převodem (číslo účtu, variabilní symbol a částku). V případě bezhotovostní platby je vyžadováno uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu, a to do 10 dnů od uzavření kupní smlouvy. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije. Závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího (s uvedením variabilního symbolu).

3.5. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Na žádost kupujícího prodávající vystaví daňový doklad – fakturu, a to po uhrazení ceny zboží, a zašle jej kupujícímu na jeho elektronickou nebo dodací adresu.

4. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

4.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku novin, periodik a časopisů.

4.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 4.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží zaslaného poštou. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

4.3. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 4.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu.

4.4. V případě odstoupení od smlouvy dle č 4.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, nebo dle vzájemné dohody. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

4.5. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno či opotřebeno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

4.6. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

4.7. Není-li prodávající schopen do 30 kalendářních dnů dodat zboží kupujícímu, může kupující od smlouvy odstoupit a prodávající je povinen mu bez prodlení vrátit veškeré finanční prostředky vynaložené kupujícím k aktuální objednávce na jím určený účet.

4.8. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

4.9. Odstoupit od smlouvy lze i po vzájemné dohodě.

5. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

5.1. Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak, a to do místa, které kupující uvede ve své objednávce. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

5.2. Zboží uvedené na webovém rozhraní obchodu bývá v přiměřeném množství skladem a expeduje se do 5 pracovních dní od doručení objednávky. Pokud by objednané zboží nebylo dostupné, bude se celá objednávka řešit individuálně s kupujícím.

5.3. Kupující je povinen zboží při dodání převzít. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávají oprávněn požadovat poplatek za balné, poštovné a případně dobírkovné, a dále je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

5.4. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží.

5.5. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

6. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ (REKLAMACE)

6.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními  1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

6.2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady.

6.3. Ustanovení čl. 6.2 obchodních podmínek se nepoužije u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

6.4. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na jeho kontaktní adrese, telefonicky nebo elektronicky (dle kontaktních údajů v č 9.5 těchto obchodních podmínek). Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

6.5. Požadované náležitosti k oznámení o závadách: jméno kupujícího, adresa, telefonické spojení, podrobný popis závady a popis toho, jak závada vznikla. Do pěti pracovních dnů po obdržení oznámení o závadách prodávající informuje kupujícího o následném postupu.

6.6. U zboží, kde kupující zjistí výrobní vadu (u knih např. chybějící stránky), je taková reklamace řešena výměnou vadného zboží za bezvadné, je-li u dodavatele k dispozici, jinak dohodou (přiměřená sleva z ceny věci, odstoupení od smlouvy).

6.7. To neplatí, pokud kupující závadu sám způsobil. Prodávající nepřebírá ani odpovědnost za škody způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací.

6.8. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží, v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

7. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

7.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

7.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

7.3. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím kontaktů uvedených v č 9.4. těchto obchodních podmínek. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

8.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je zajišťována zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Tuto ochranu osobních údajů upravují dopodrobna naše Zásady zpracování osobních údajů, které si můžete přečíst zde.

8.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

8.3. Prodávající prohlašuje, že osobní údaje kupujícího uvedené v objednávce budou použity ke zpracování jeho objednávky, a tím ke splnění práv a povinností z uzavřené kupní smlouvy. S tím kupující souhlasí.

8.4. Kupující má také možnost vyjádřit svůj souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely zasílání informací a obchodních sdělení. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

8.5. Prodávající prohlašuje, že veškeré poskytnuté osobní údaje jsou důvěrné a kromě osob dopravujících zboží nebudou prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího nijak zveřejněny či předány třetím osobám.

8.6. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné, že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů a že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným nebo elektronickým oznámením doručeným na adresu prodávajícího.

8.7. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou, a to v elektronické nebo v tištěné podobě.

8.8. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1. Pokud právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

9.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné nebo se takovým stane, namísto neplatného ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost ostatních ustanovení.

9.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě.

9.4. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Lenka Máchová, Kamenec 591, 73911 Frýdlant nad Ostravicí, info(zavináč)swedenborg.cz.

Ve Frýdlantě nad Ostravicí dne 21.8.2017